Топографска карта и план

Картографските изображения на земната повърхност е прието да се разделят на карти и планове. Когато се снима малък участък от земната повърхност, този участък от геоида може да се приеме за равнина. Полученото по този начин картографско изобръжение запазва пълно подобие на всички елементи от местността.
УМАЛЕНО, ТОЧНО И ПОДРОБНО ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЪРХУ РАВНИНА НА МАЛЪК УЧАСТЪК ОТ ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ, ПРИЕТ ЗА РАВНИНА, СЕ НАРИЧА ТОПОГРАФСКИ ПЛАН ИЛИ САМО ПЛАН.
За нуждите на Въоръжените сили и други организации се изготвят планове на населени места и други обекти, имащи важно значение. Обикновено плановете се изработват в мащаб по-едър от 1:25 000.
Плановете на населените места и обектите се изработват със специални условни знаци и цветове за отделяне на изпъкващите здания и важни обекти, поставя се номерация на кварталите и обектите, с което се улеснява ориентирането, а в полето и на обратната страна на картата се дават кратка писмена характеристика и азбучен указател на улиците. Плановете на населените места и обектите позволяват предварително, преди началото на полицейските действия, да се изучат подробно планировката и разположението на улиците, обектите и др. За изобразяване на обширни райони от земната повърхност върху равнина, както бе посочено, трябва да се взема предвид кривината на земята, за която цел се използува една или друга картографска проекция. Получените изображения в този случай се наричат КАРТИ.
КАРТА СЕ НАРИЧА УМАЛЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ ИЛИ НА ЧАСТ ОТ НЕЯ ВЪРХУ РАВНИНА В НЯКАКВА КАРТОГРАФСКАПРОЕКЦИЯ. Съвкупността от сведения за местността, изобразени върху картата, се нарича КАРТНО СЪДЪРЖАНИЕ. Според съдържанието си картите се подразделят на географски, специални и топографски.
ГЕОГРАФСКИ КАРТИ се наричат тези, които характеризират територията във физикогеографско и икономическо отношение – релеф, растителна покривка, населени места, пътища и съобщителна мрежа, държавни и административни граници и някои други обекти. Към географските карти се отнасят картите с мащаб над 1:1 000 000.
СПЕЦИАЛНИ КАРТИ се наричат тези, върху които се изобразяват отделни елементи от съдържанието на географските карти и се показват други природни или обществени явления, например исторически, климатични, пътни, релефни, аеронавигационни и други карти. Карти с данни за повърхността и дъното на моретата, океаните и други водни обекти, които показват условият за корабоплаване, се наричат ХИДРОГРАФСКИ КАРТИ.
ТОПОГРАФСКИ КАРТИ се наричат картите, изобразяващи точно и подробно повърхността на земната суша. За топографски карти се считат картите с мащаб до 1:1000 000 (включително).
Цялата статия

Сподели със приятели
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of